Dnes vyšlo 1 článků

Tisková zpráva: Spotřebitelské fórum analyzovalo stanoviska politických stran ke spotřebitelské tematice

Spotřebitelské fórum analyzovalo stanoviska politických stran ke spotřebitelské tematice

Spotřebitelské fórum, nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem, analyzovala programy a vyjádření politických stran v souvislosti se spotřebitelskou tematikou. 

 

Spotřebitelské fórum zjistilo, že české politické strany se této problematice ve svých programech příliš nevěnují. Pouze hnutí ANO má ve svém programu sekci věnovanou spotřebitelům, avšak zde je důležité, jak jsou tyto teoretické body v praxi proveditelné. Konkrétně problematikou financování spotřebitelských organizací se u nás nezabývá žádná analyzovaná strana.

 

ANO

ANO jako jediná politická strana z analyzovaných subjektů má v programu samostatnou sekci „Ochrana spotřebitelů“ s postoji k některým aktuálním otázkám spotřebitelské problematiky: Hnutí považuje ochranu spotřebitele za jednu z politik, která má přidanou hodnotu také na úrovni EU. Zdůrazňuje podporu činnosti spotřebitelských organizací, zejména k zajištění informovanosti spotřebitelů například prostředníctvím nezávislých srovnávacích testů.

Hnutí se dále vyslovuje pro přijetí spotřebitelského zákoníku, který by měl jasně a pro právní laiky srozumitelně nastavit právní vztahy mezi spotřebitelem a obchodníkem. Zde lze za rozhodující považovat to, zda text případného nového zákona skutečně bude mít slibované vlastnosti. Pokud by šlo o pouhý přesun částí občanského zákoníku do samostatného zákona, byl by výsledek podle některých spotřebitelských organizací v ČR spíše kontraproduktivní. Nutnost uzpůsobit navyklou praxi by v takovém případě nebyla vyvážena zlepšením srozumitelnosti textu zákona.

ANO také navrhuje vytvoření databáze anonymizovaných soudních rozhodnutí ve spotřebitelských sporech. Neexistence této databáze je v praxi poměrně citelná. Spotřebitelské spory se vzhledem k nízkým částkám před soudy většinou rozhodují v jedné instanci a v zásadě bez možnosti opravných prostředků. To by mělo následně vliv i na sjednocování judikatury a dostupnost výkladu práva soudy širší veřejnosti.

Program ANO se hlásí k omezení možnosti soudního přezkumu jádra věci u mimosoudně vyřešených sporů či pro přijetí institutu hromadné žaloby. Zde je to ovšem bez bližší konkretizace, např. zda je podporována varianta opt-in či opt-out.

Program strany obsahuje i některé další dílčí návrhy v oblastech, které pramení ze spotřebitelské praxe, jako je návrh na zavedení e-mailového potvrzení telefonického souhlasu s uzavřením smlouvy ze strany spotřebitele u smluv s hodnotou nad 500 Kč.

 

ODS

Přístup ODS ke spotřebitelské problematice je dle jejího programu omezen na jednu vůdčí ideovou tezi. Podle ní spotřebiteli a šíři jeho volby nejlépe pomůže redukce regulatorní zátěže výrobců a prodejců, a proto slibují revizi regulací a vyhlášek s cílem zjednodušit proces výroby a prodeje v ČR.

 

Piráti

Piráti ve svém programu volají po snížení ceny volání, dat a energií a v dodatečném vyjádření odmítli umělé snižování životnosti výrobků. Své cíle v oblasti spotřebitelské politiky však doplnili jen obecnou tezí, dle které by úprava ochrany spotřebitele měla respektovat „místní, národní zvyklosti a zdravý rozum“. S ANO se Piráti shodnou ve výslovném programovém požadavku na zavedení hromadných žalob.

 

SPD 

SPD se problematice spotřebitelské politiky ve svém programu nevěnuje.

 

KSČM 

KSČM v dodatečně zaslaných vyjádřeních nad rámec svého programu poskytla zasvěcený přehled legislativních opatření přijatých v uplynulém volebním období (problematika tzv. „šmejdů“) a zmínila také problematiku méně kvalitních potravin v ČR oproti jiným zemím EU s tím, že řešení vidí v zajištění většinové potravinové soběstačnosti a potřebu cenové dostupnosti potravin pro české domácnosti. Konkrétnější programové návrhy směřující do následujícího volebního období však ve vyjádřeních nedoplnila.

 

ČSSD 

ČSSD zdůrazňuje podporu činnosti spotřebitelských organizací, zejména k zajištění informovanosti spotřebitelů. ČSSD zvlášť zmiňuje také postavení spotřebitelů v ČR ve srovnání s jinými zeměmi EU. Strana by navíc chtěla prosadit „semaforové“ značení výrobků, díky kterému by lidé v obchodě měli snáze poznat poctivé a kvalitní potraviny. Klade důraz na důkladné prošetření „druhořadosti postavení“ spotřebitelů v ČR.

 

KDU-ČSL 

KDU-ČSL se ve svých dostupných programových tezích omezuje na obecné deklarování závazku zvýšit ochranu práv spotřebitelů.

 

TOP 09

TOP 09 má v programu odmítnutí tzv. gold-platingu. Např. slovy TOP 09 „Nedovolíme státní správě, aby z vlastní iniciativy zpřísňovala dohodnuté evropské normy a pravidla,pravděpodobně tedy nebude usilovat o další posílení postavení spotřebitele, které by vedlo nad úroveň legislativy EU.

 

Všechny tyto strany dostaly příležitost se ke spotřebitelské tematice vyjádřit nad rámec svých programů, tuto možnost využily KSČM, ODS, Piráti a KDU-ČSL. TOP09 se z technických důvodů nepodařilo doplňující vyjádření doručit.

 

O Spotřebitelském fóru, z. ú.

 

Spotřebitelské fórum je otevřená nezisková platforma pro komunikaci mezi občany, občanskými sdruženími, firmami a státem. Propojuje organizace a firmy působící na domácím trhu a hájí zájmy českých spotřebitelů zejména v oblastech, jako jsou maloobchod, sdílená ekonomika, e-commerce, realitní trh či finanční služby.

 

Cílem Spotřebitelského fóra je v dlouhodobém horizontu vytvářet a moderovat dialog spotřebitelských organizací s byznysem a veřejnou sférou, edukovat spotřebitele o kvalitě zboží a služeb, k posílení jejich kvalifikovaného rozhodování a k budování vzájemné důvěry mezi spotřebiteli, státem a podnikateli. Projekty a kampaně přispívající k informovanosti spotřebitelů Fórum aktivně podporuje.

 

Zdroj: https://spotrebitelskeforum.cz

 

Ráda objevuje svět kolem sebe. Cestuje, vzdělává se a potkává zajímavé lidi z celého světa. Věří, že v každém dřímá nějaký poklad, který lze nalézt. V životě si již sama vyzkoušela leccos a viděla i prožila věci, kterým lze často těžko uvěřit. Je plná života a miluje, když ho může předávat ostatním.

Komentáře

Nahoru