Smlouva o prodeji domény

Smlouva o prodeji domény

Prodáváte doménu a potřebujete mít prodej ošetřený kupně prodejní smlouvou. Tak tady máte její příklad. Stačí jenom zkopírovat a přepsat názvy firem. 

abc s.r.o                                                       xyz s.r.o. 
adresa
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
OR OS
vložka číslo

dále jen prodejce             a              dále jen kupující

uzavírají dnešního dne následující smlouvu

SMLOUVA O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA

I.
Prodejce je držitelem doménového jména druhé úrovně .cz registrovaného v centrálním registru CZ-nic.
II.
Prodejce touto smlouvou převádí na kupujícího doménové jméno .cz. Kupující se zavazuje za převod domény uhradit dohodnutou cenu podle článku IV.1.
2. Prodejce se zavazuje, že po podpisu této smlouvy oběma stranami a úhradě ceny kupujícímu požádá svého registrátora o změnu držitele uvedeného doménového jména ve prospěch kupujícího, který je jednoznačně v centrálním registru uvedený pod identifikátorem -.
3. Smluvní strany se zavazují, že poskytnou potřebnou součinnost, aby mohlo dojít k zápisu převodu v centrálním registru.
III.
1. Kupující se zavazuje, že uhradí na základě faktury vystavené prodejcem ihned a bez odkladu prodejci dohodnutou cenu za převod domény.
IV.
1. Smluvní cena za převod doménového jména je stanovena dohodou obou stran na částku 0 Kč (nula Kč).
2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude převedená na číslo účtu 12345/0000, variabilní symbol 12345.

V.
1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.
2. Smluvní strany vzájemně prohlašují a potvrzují svými podpisy, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli a že vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli. Dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tato smlouva je zhotovena ve dvou originálech. Každý účastník obdrží jeden.

VI.

Prodejce prohlašuje, že k předmětu převodu se neváží žádná práva třetích osob, jako je záložní právo, zabezpečovací převod práva, předkupní právo, či jiné břemeno nebo tíha.

 

 

V ……………… dne ………….                             V ……………… dne ………….

 

Stáhnout v .doc

Stáhnout v .pdf

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru