Dnes vyšlo 1 článků

Tisková zpráva: Podezření na zneužití dominantního postavení CZ.NIC z.s.p.o.

Tisková zpráva: Dne 8. 2. obdržela společnost MASANTA.COM výpověď smlouvy o spolupráci při registraci doménových jmen národní úrovně .cz od správce CZ.NIC z.s.p.o. pro údajné závažné porušení obchodních podmínek dle čl. 3.4.

Došlo tak k eskalaci vzájemného sporu, ve kterém společnost MASANTA.COM odmítala diskriminační jednání vůči svým klientům, které bylo požadováno sdružením CZ.NIC, spočívající v nutnosti uzavírat tzv. „veřejné nabídky rozhodčí doložky“ při každé registraci internetového doménového jména s koncovkou .cz.

MASANTA.COM nepovažuje takto vynucovaným způsobem uzavřenou rozhodčí doložku za platnou z důvodu nedostatku průkaznosti vůle k uzavření rozhodčí smlouvy držitelem doménového jména. V případě koncového klienta – spotřebitele ji považuje dokonce za protiústavní, kdy případným rozhodčím řízením nejsou spotřebiteli zaručena procesní práva srovnatelná s řízením, které by bylo na místě v případě, kdyby se k ujednání ve spotřebitelské smlouvě nezavázal (zejména ústnost, odvolací instance). Dále dle § 55 odst. 1 občanského zákoníku platí, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, která mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Podle odst. 2 téhož ustanovení jsou taková ujednání ve spotřebitelských smlouvách neplatná. MASANTA.COM se domnívá, že v případě rozhodčí doložky, která bezpodmínečně ruší soudní pravomoc, kdy se spotřebitel takovou rozhodčí doložkou předem (tj. před vznikem jakéhokoli konkrétního sporu) vzdává práva na soudní ochranu, resp. práva na přístup k soudu, které je přiznáno pouze straně žalobce, jsou tato smluvní ujednání neplatná.

V prostředí českého internetu je doménové jméno s koncovkou .cz nezastupitelné jak pro firemní prezentaci, tak pro individuálního spotřebitele pro svou osobní prezentaci či e-mailovou adresu, obdobně jako je nezastupitelná tuzemská provozovna či bydliště pro většinu obyvatel ČR. Tohoto si je ostatně vědomo i sdružení CZ.NIC, které na toto sdělení vynakládá každoročně značné marketingové rozpočty v řádech milionů Kč. Vzhledem ke klíčovému postavení doménového jména s koncovkou .cz a nemožnosti jiných způsobů registrace než akceptací smluvních podmínek CZ.NIC se společnost MASANTA.COM domnívá, že dochází k výraznému zneužívání dominantního postavení a připravuje podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Překvapením pro CZ.NIC zajisté nebude ani značný nesouhlas odborné veřejnosti s rozhodčí doložkou. Členové sdružení již tuto nelibost vícekrát komunikovali, ze strany vedení CZ.NIC však diskuze k této věci nebyla připouštěna. Navíc dle provedeného rozsáhlého průzkumu společností MASANTA.COM mezi držiteli doménových jmen .cz, většina z nich si není vědoma, že při registraci doménového jména uzavřeli rozhodčí doložku. Tedy, že ve věci držení svého doménového jména se vzdají svých práv na řešení sporu nezávislým soudem a podřídí se rozhodnutí jediného rozhodce soukromého subjektu. Navíc za situace, kdy správně zvolená doménová jména mohou mít hodnotu v řádech milionů až desítek milionů Kč (například doménové jméno dovolena.cz bylo prodáno za cenu kolem 10 milionů Kč) a CZ.NIC se ve svých obchodních podmínkách snaží limitovat způsobenou škodu výší 250.000 Kč. Velké množství doménových jmen však přesáhne svou hodnotou takto nízko stanovenou částku. Dle názoru MASANTA.COM je i toto ujednání neplatné.

MASANTA.COM již řeší několik případů svých klientů, kteří byli držiteli obecného doménového jména a byli o něj připraveni rozhodnutím jediné osoby ve sporu, která i přes výslovný nesouhlas držitele doménového jména s rozhodčí doložkou rozhodovala, jako by rozhodčí doložka uzavřena byla. Navíc dle názoru držitelů doménových jmen i společnosti MASANTA.COM jsou nejenom tato rozhodnutí nekompetentní, ale i zjevně nesprávná.

Vedení CZ.NIC se však ve své snaze být neomezeným vládcem českého kyberprostoru pouští ještě dál a svými kroky zcela evidentně znevýhodňuje menší subjekty:

  • pro registrátory zavádí zpoplatnění samotných dotazů na centrální registr
  • zvyšuje roční platbu pro registrátora z 10.000 Kč na 60.000 Kč
  • zavádí blokaci domén na 4 měsíce, kdy omezí nakládání s libovolným doménovým jménem, kteréhokoli držitele pouze na základě oznámení žalobce, že vede o dané doménové jméno spor. Lehce se tak může stát, že právoplatný vlastník doménového jména s ním nebude moci zcela svobodně nakládat jen z čisté snahy o kyberšikanu ze strany žalobce.
  • není ochotno vést konstruktivní diskuzi a nereflektuje na připomínky svých členů.

Znepokojující je zejména snaha o obcházení české justice. Není ani zcela jasná motivace CZ.NIC na prosazování zbytečných alternativních řešení. Například soudní předběžné opatření je funkční a využívaný nástroj, zavedení blokace domén je tedy naprosto zbytečné.  Nejen, že je takovéto řešení sporů zbytečné, navíc pro CZ.NIC je finančně velmi nákladné.

Vedení společnosti MASANTA.COM má důvodná podezření, že hlavním zájmem výpovědi smlouvy o spolupráci při registraci doménových jmen národní úrovně .cz je zejména snaha o eliminaci hlasovacích práv drobných nezávislých subjektů. Tato snaha je patrná od valné hromady CZ.NIC z prosince loňského roku, kdy se právě malé subjekty včetně MASANTA.COM zasadily o nepřijetí změn stanov CZ.NIC, které by ještě více omezovaly menší subjekty na trhu na úkor velkých.

Velmi nestandardně je i zvolená komunikace vedení CZ.NIC se svým členem, kdy se informace o ukončení spolupráce objevila 8. 2. 2012 v 6.00 na internetových stránkách www.nic.cz a teprve v 8.30 byla odeslána emailem MASANTA.COM.

MASANTA.COM ujišťuje všechny své zákazníky, že nastalá situace nebude mít žádný vliv na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb registrace doménových jmen s koncovkou .cz, které budou poskytovány i nadále bez omezení.

Zdroj: Tisková zpráva

Štítky:

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru