Tisková zpráva: Organizace Pevnost nebo-li “České centrum znakového jazyka”

Příspěvková organizace funguje více než 10 let. Sídlí v Praze a jejím hlavním posláním je šířit informace o komunitě Neslyšících jako o jazykové a kulturní menšině ve většinové slyšící společnosti. Náplň a činnosti se opírají o pořádání nejrůznějších typů akreditovaných kurzů českého znakového jazyka pro všechny zájemce – neslyšící i slyšící. Ročně se kurzů českého znakového jazyka zúčastní 150 až 200 studentů. Pevnost pořádá i pravidelná letní setkávání pod názvem Letní škola hrou s českým znakovým jazykem. Dosah činnosti je mnohem širší; čítá na tisíc frekventantů a účastníků setkávání, workshopů, volnočasových aktivit a konferencí.

Frekventanti kurzů jsou cíleně seznamováni nejen s lexikální rovinou jazyka, tj. s jednotlivými znaky, ale také se všemi gramatickými pravidly a jazykovými prostředky, které jsou pro český znakový jazyk typické a specifické. Studenti získávají během kurzů informace o kulturním dění v komunitě Neslyšících.

Cílovou skupinou jsou pedagogové běžných škol i škol pro sluchově postižené děti. Dále tlumočníci českého znakového jazyka, slyšící rodiče sluchově postižených dětí, sociální pracovníci a zdravotnický personál.

Činnost Pevnosti prokázala, že pravidelnou osvětou světa slyšících a zapojováním neslyšících do různých společenských aktivit, lze bořit pomyslné komunikační bariéry mezi oběma skupinami. Společně tvoří jeden svět, ve kterém je třeba hledat dohodu a vzájemné pochopení; snažit se domluvit. Pracovníci Pevnosti jsou hrdi, že se jim daří myšlenku, i cíl plnit. Napomáhají k němu i volnočasové vzdělávací aktivity určené široké slyšící veřejnosti. Dále i podpora a propagace českého znakového jazyka jako plnohodnotného jazyka české a moravské komunity Neslyšících.

Jak je uvedeno výše, vedle pedagogických pracovníků, neslyšících dětí a jejich slyšících příbuzných, docházejí do kurzů i studenti středních a vysokých škol s pedagogickým, sociálním nebo zdravotnickým zaměřením. Za úspěch pracovníci Pevnosti považují rostoucí zájem o český znakový jazyk u lidí, kteří přicházejí pouze ze zvědavosti. Zejména poslední skupina frekventantů nachází v českém znakovém jazyce zalíbení a začíná jazyk Neslyšících plně respektovat. Statistiky uvádějí, že až 95 % dětí se sluchovým postižením se rodí do slyšících rodin. Tyto rodiny se tak setkávají se sluchovou vadou poprvé v životě.

Pevnost založili sami Neslyšící v čele s Mgr. Petrem Vysučkem, který je předsedou Pevnosti od samého začátku. Aktuální informace a zajímavosti ze společenského života Neslyšících i z dění Pevnosti se mohou studenti i široká slyšící veřejnost dozvídat díky internetovým stránkám: https://www.pevnost.com/pevnonews.html. Jedná se o aktuální internetové zpravodajství v českém znakovém jazyce. Zájemci tady uvidí i projevy neslyšících moderátorů v českém znakovém jazyce. K dispozici jsou také přímé odkazy na akce i s mezinárodním přesahem. Patří sem například LESICO – Mezinárodní konference lektorů znakového jazyka. Více na: https://www.lesico-conference.com/. Kultura Neslyšících 2012: https://pevnost.com/dotace_msmt.html. Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka: https://pevnost.com/projekt_oppa.html

Mgr. Petr Vysuček, předseda Pevnosti a prezident ASNEP

Kontakt:

Pevnost – České centrum znakového jazyka, o.s.

e-mail: pevnost@pevnost.com, https://pevnost.com

Zdroj: ČTK/Protext

Rádi bychom vám nabídli prostor pro vaše tiskové zprávy. Pokud chcete, abychom o vás dali vědět, případně o vaší slevové akci, pořádané konferenci, novém produktu a podobně, můžete nás kontaktovat na emailovou adresu redakce@objevit.cz.

Komentáře

Nahoru