Dnes vyšlo 15 článků

Integrovaná komunikace

Někdy se uvádí také integrovaná marketingová komunikace. Ať už říkáme tak, nebo tak, jedná se stále o jedno a to samé. Uvést přesnou definici bude však trochu složité. Proč? Definic integrované marketingové komunikace je velké množství.

3 základní definice pojmu integrovaná komunikace

  • Integrované marketingové komunikace jsou všechny komunikace, na které jsou vynakládány prostředky marketingového rozpočtu. Měly by být vzájemně propojené a konzistentní.
  • Integrované marketingové komunikace jsou komplexem všech forem marketingové komunikace, které daná firma provozuje. Zahrnuje v sobě komunikaci komerčního rázu (reklamu, PR, investor relations, sales promotion aj.), ale i formy komunikace nekomerční (některé nástroje PR, IR aj.).
  • ATL + BTL = integrované komunikace

Výsledkem integrované komunikace by mělo být, že potenciální zákazník dostane jednoznačné poselství. Znamená to tedy, že jednotlivé prvky integrované komunikace by měly být v souladu.

Do integrované komunikace spadá opravdu vše, čím společnost komunikuje se zákazníkem. Může to tedy být: PR, direct mail, ochutnávky, jak působí cena produktu, nabídkové letáky, balení produktu, masmediální reklama, katalogy, jak se společnost chová ke svým zaměstnancům, etický kodex, ekologické aspekty, zkrátka téměř vše, na co si vzpomenete. Ani tím výše uvedeným výčet nekončí.

Integrovaná komunikace je vlastně to, jak celek složený z částí (reklama, public relation, podpora prodeje, nákup, komunikace atd.) vnímá zákazník.

Je nutné zmínit, že existují také vlivy, které narušují integrovanou komunikaci.

Nejčastější problémy spojené s integrovanou marketingovou komunikací

  • Nadměrná a neadekvátní komunikace vedoucí k informačnímu zahlcení.
  • Nesprávné kódování nebo dekódování sdělení vedoucí k nesprávné interpretaci sdělení – nedostatečná interní komunikace a volba nevhodného komunikačního média.
  • Selhání zpětné vazby.
  • Rozdíly v postavení – pečlivěji se naslouchá nadřízeným než liniovým spolupracovníkům.
  • Konflikty mezi jednotlivci.
  • Nekomplexnost plánovaní a koordinace.

Komentáře

Nahoru