Tisková zpráva: Dopis správní radě KIT digital od bývalého předsedy a výkonného ředitele Kaleila Isaza Tuzmana

Bývalý ředitel technologické společnosti KIT digital Kaleil Isaza Tuzman žádá společnost, aby projednávala nabídky nákupu a prováděla všechny operace v oblasti prodeje jasně a otevřeně

Správní rada

KIT digital, Inc.

26 West 17th Street, 2nd Floor

New York, NY

10011

Především do rukou: Bill Russell, předseda

Vážená správní rado společnosti KIT digital,

hlášení společnosti KIT digital, Inc. (dále jen „KITD“ nebo „společnost“) ze 21. listopadu 2012 obvinilo dřívější vedení mimo jiné z toho, že se společnost opozdila ve vyplňování výsledků třetího čtvrtletí a že chtěla přeformulovat oficiální finanční prohlášení z období 2009-2011. Tyto pokusy společnosti o připisování problémů bývalému vedení jsou značně neopodstatněné.

Jako jeden z největších akcionářů a bývalý předseda a výkonný ředitel společnosti KITD, jsem si nechával pro sebe veškeré názory na směr, kterým se společnost ubírá od mého odchodu v dubnu 2012, především z úcty k úsilí, které vynakládalo současné vedení, a také abych se vyhnul konfliktům. Bohužel již nemohu déle jen tiše přihlížet, jak se společnost snaží udělat z bývalého vedení obětního beránka, ani tolerovat současné výkazy vašeho nedostatečného vedení a slabé obchodní plnění. Akcionáři KITD si zaslouží být informováni o současné situaci společnosti a měla by se jim ukázat cesta směřující k úspěchu a posílení ceny akcií, jak jsme to nastínili níže.

Zaprvé, měly by být objasněny některé závěry obsažené v nejnovějším hlášení společnosti. Během doby, kdy jsem zastával funkci v této společnosti, byla všechna rozhodnutí ohledně budoucích výnosů projednána a schválena nezávislou účetní firmou a schválena vaší kontrolní komisí. Nemáme žádný důvod se domnívat, že jakékoli z těchto rozhodnutí bylo nesprávné. Je možné, že od mého odchodu se noví členové kontrolní komise, po konzultaci s mimofiremními auditory, usnesli na odlišném plánu rozpoznávání výnosů. Za to ovšem není zodpovědné bývalé vedení, a právě změna a aplikace nového plánu výnosů se mohou odrážet ve vašem naznačovaném rozhodnutí dále rozdělit podnikání společnosti na oblasti “softwaru” a “služeb”. Jako akcionáři se nemůžeme zatím vyjádřit k významu vašeho rozhodnutí, jelikož vaše hlášení postrádá jakékoli detaily o této záležitosti.

Dále, nejasná zmínka v hlášení o nedostatečném uzavření jistých neukončených “transakcích se spřízněnou stranou” je zavádějící a nevhodná. Během zastávání mého úřadu v KITD byly všechny transakce se spřízněnou stranou prozkoumány vnější radou společnosti a závažná odhalení ve finančních prohlášeních KITD byla přezkoumána a schválena nezávislou účetní firmou. Například, jak jistě víte, moje přidružené investiční společnosti KIT Media a KIT Capital spolu s dalšími veřejnými akcionáři podporovaly společnost při čtyřech různých příležitostech mezi lety 2008 a 2011 investováním do veřejného výdeje akcií. Tyto transakce byly povahou “transakce se spřízněnou stranou” a byly detailně oznámeny v tiskových prohlášeních a finančních zprávách společnosti v té době. Tyto transakce byly společnosti prospěšné (a zahrnovaly dvě úspěšně uzavřená financování během závažné finanční krize v letech 2008-2009) a byly v té době uznány širokou základnou akcionářů KITD jako projev akcionářské podpory vedení. Navíc, předkupní práva a omezené příspěvky na cenné papíry byly také detailně popsány ve veřejných reportech společnosti. Proto tedy byly tyto transakce řádně uzavřeny a přinesly prospěch společnosti i jejím akcionářům – navíc ani já, ani KIT Capital jsme nikdy neuplatnili ani neprodali jediné z těchto překupních práv či příspěvků, a ani po odchodu jsem z toho nezískal jediný dolar či akcii.

Naproti tomu vy jste udělili bývalému výkonnému řediteli Baraku Bar-Cohenovi “nástupnický bonus” 250 000 dolarů za extrémně nejisté a riskantní konvertibilní financování dojednané po mém odchodu, a společnost JEC Capital (New Yorský preventivní fond, který v současné době ovládá společnost a pro nějž současný výkonný ředitel KITD Peter Hiland pracuje jako hlavní ředitel) nedávno půjčila společnosti 2,5 milionu dolarů, aniž by to oznámila v tiskové zprávě, a zmínka o této transakci se spřízněnou stranou se jen zběžně objevila v hlášení zabývajícím se převážně něčím jiným.

Po tom, co jsme našli v hlášení důraz na současnou otřesnou likvidační situaci společnosti, se nám to jeví tak, že jste se, společně s hlavními věřiteli společnosti, rozhodli pro cílené umělé vytvoření nízké ceny akcií společnosti, abyste pak mohli odkoupit celou společnost za výprodejní cenu, což je velice nespravedlivé ke všem akcionářům. Samozřejmě může být výsledek hlášení týkající se porušení současných půjčovacích smluv také interpretován jako uvedení k předem naplánované dohodě s věřiteli společnosti.

Předchozí vedení řídilo společnost v období ledna 2007-března 2012, během kterého měsíční výnosy vzrostly více než 20x, provozní výsledky se ze silných ztrát posunuly na malé zisky a ceny akcií společnosti vzrostly z 2,90 na 9 dolarů. Navzdory vašemu pokusu vinit ze současných výsledků bývalé vedení, ti kteří se pohybují v blízkosti společnosti informovali, že současné vedení nevěnuje pozornost základním součástem obchodu, včetně důležitých klientů, zaměstnanců a prodejců. Ze všeho nejpřekvapivější však je, že během vašeho vedení společnost ve finančních operacích rozházela za těch sedm měsíců, co jsem odešel, mnohem více peněz, než se jí podařilo v minulých dvou letech.

Kromě způsobení problémů KITD současné vedení společnosti také:

•nenavštívilo mnoho, když ne většinu, důležitých klientů

•nenavštívilo více než několik oblastních podniků společnosti

•ztratilo mnoho, když ne většinu, klíčových prodejců

•rozdělilo základní jádro inženýrského týmu společnosti

•prokázalo nedostatečnou znalost základní technologie, produktů a možností společnosti a nebylo schopné učinit pokrok v materiálech pro vývoj výroby

•přesunulo hlavní sídlo společnosti z levnějšího evropského centra v Praze do drahé kanceláře v New Yorku, ačkoli více než 50 procent zisků společnosti pochází z evropských operací

•způsobilo rychle narůstající provozní ztráty

•špatně provedlo nedomyšlený plán rozebrání a rozprodání jednotlivých částí společnosti – aniž by dostatečně pochopilo, že oddělení softwaru a služeb by se při obsluhování klientů měly vzájemně doplňovat

•nedokázalo získat do podnikání nové talenty

•nedokázalo uzavřít nové podstatné klientské smlouvy

•nepředneslo zaměstnancům, klientům a průmyslovým pozorovatelům jasnou vizi do budoucna

•zanechalo v zaměstnancích, klientech, prodejcích a konkurentech dojem, že společnost KITD je řízena “dočasným”, “preventivně financovaným” a “akciově zaměřeným” vedením.

Společnost ignoruje tato špatná rozhodnutí vedení, a místo toho při popisování současné situace dělá obětního beránka z bývalého vedení. Je načase tuto situaci napravit.

Rozhodl jsem se odejít z funkce výkonného ředitele KITD v březnu 2012 (a následně v dubnu 2012 opustit pozici předsedy), protože jsem zastával názory neslučitelné s radou ohledně strategických rozhodnutí a budoucnosti společnosti. Jako většinový akcionář jsem měl pocit, že mohu společnost lépe ovlivnit zvenčí než zevnitř, obzvlášť po tom, co rada v lednu 2012 vytvořila Speciální strategickou komisi (“Speciální komise”), která účinně převzala kontrolu nad rozhodnutími výkonného ředitele.

Na pozadí těchto událostí doporučil v prosinci 2011 můj tým hlavních vedoucích pracovníků radě, aby dokončila nejdůležitější procesy restrukturalizace a posílení (plán, který jste konečně spustili asi před dvěma měsíci). V té době jsme také doporučili radě, aby společnost provedla dvě konkurenční strategické transakce s potenciálem navrácení pro akcionáře (jeden výkup soukromého majetku po odpisu dluhů a druhým bylo sloučení dvou firem). Místo toho rada tento navržený postup odmítla a vytvořila Speciální komisi s dlouhým volebním obdobím, která má dohlížet na “jakákoli a všechna strategická rozhodnutí” společnosti. Tato speciální komise se skládala ze dvou členů – Waynea R. Walkera a Santa Politiho – a okamžitě ukončila nebo nenávratně protáhla diskuse s našimi protějšky ve strategických transakcích. Vedení KITD speciální komisí bylo podle očekávání nefunkční. Po několika měsících marného zápasení se Speciální komisí, jsem se rozhodl spolu s několika členy hlavního vedení podat rezignaci.

Spolu s rezignací jsem také uveřejnil dopis, který byl v tu chvíli archivován společností jako hlášení, ve kterém jsem oznámil, že mám v úmyslu nezávisle zvažovat strategické alternativy pro společnost. Po mém odchodu zaníceně usilovala skupinka vedoucích pracovníků, vedena firmou soukromého vlastnictví, kterou jsem přivedl ke společnosti já, o získání souhlasu Speciální komise, aby se mnou sdílela informace, a já tak mohl předkládat potenciální nabídky KITD. Bohužel, Speciální komise, ke škodě všech akcionářů, tento požadavek odmítla.

Od té doby byly KIT Capital a další perspektivní firmy s cenovými nabídkami opakovaně pozdržovány, zatímco my jsme se snažili vytvořit cenu akcionářů – tato nerozhodnost a zdržování nového vedení a rady pokračuje až do dnešního dne a má za následek naprostý úpadek ceny akcií. Tak například, i když současné vedení a rada KITD konečně uvedla do chodu plán snížení počtu zaměstnanců a posílení úřadu, který chtělo bývalé vedení uplatnit už před rokem, zdržování způsobilo, že KITD vyčerpala peníze a teď jí hrozí, že ji pohltí její věřitelé.

KITD musí vyrovnat svůj kymácející se koráb. Z provozního hlediska musí vedení KITD okamžitě:

•Zformulovat vizi “nového” KIT digital, a zaměřit se na klienty, zaměstnance a prodejce, ne na kapitálový trh

•Snížit výdaje výkonného výboru na polovinu

•Objet po celém světě 30 nejvýznamnějších klientů a ujistit se, že spolupráce probíhá dle platných smluv a že smlouvy budou případně prodlouženy

•Zrealizovat program na oživení základního týmu 50 nejlépe pracujících zaměstnanců po celém světě

•Dokončit náš původní plán na snížení nákladů a posílení úřadu, včetně udržení hlavního sídla v Praze, posílení inženýrského týmu do dvou oblastí, sloučení kanceláře v New Yorku a Atlantě do jednoho sídla a zrušení šesti dalších podniků po světě (včetně Dubaje), zatímco se rozšíří prodej a počet zaměstnanců v oblasti vývoje obchodu o jednu třetinu

•Upustit od přístupu “rozděl a prodej”

•Jasně zformulovat strategii upevnění rovnováhy cenných papírů, a zaměřit se na podstatné osobní minoritní majetkové investice a průvodní restrukturalizaci existujících dluhů, zatímco povede otevřenou a jasnou aukci společnosti (do které bude zapojen jak osobní majetek po odpisu dluhů, tak strategické nákupní vyhlídky) s veřejně oznámenou minimální cenou akcie 3,75 dolaru.

Nevěříme, že je současné vedení schopné provést činnosti nastíněné v tomto dopise. Z toho důvodu jsme připraveni vést dražební skupinu, která odkoupí společnost za rozumnou, ale značně vysokou hotovost s ohledem na současnou tržní cenu akcií společnosti. Od května 2012 jsme opakovaně žádali radu, aby se spojila s námi a některými firmami soukromého vlastnictví v záležitosti strategických transakcí společnosti. Ve světle špatného vedení KITD a současné situace společnosti si už rada nemůže nadále dovolit ignorovat naše přátelské nabídky.

Na základě naší analýzy veřejně dostupných informací a pracovitosti spojené s provedením dohody o vzájemné shodě jsme připraveni vést dražební skupinu, která odkoupí v hotovosti společnost za cenu 3,75 dolaru za akcii, což dělá 81% uzavřené ceny akcií KITD ve středu 21. listopadu 2012 (a přibližně 750% tržní ceny akcií KITD na sekundárním trhu toho samého dne). Přezkoumali jsme tuto transakci se dvěma velkými soukromými firmami, které mají zájem se s námi účastnit a věří, že máme podporu bývalého i současného výkonného výboru společnosti, prodejců a hlavních inženýrů, kteří budou mít klíčovou roli v našem plánu vyrovnat kymácející se koráb KITD. Věříme, že se můžeme velmi rychle dohodnout na finančních i obchodních podmínkách ohledně této akvizice, pokud nám Rada podá bezodkladnou odpověď.

Ve prospěch všech akcionářů vás žádáme, abyste upustili od hanlivých a nepřesných popisů bývalého vedení KITD a okamžitě se s námi zapojili do otevřené diskuse o této naší nabídce.

S pozdravem

Kaleil Isaza Tuzman

Zastupující:

KIT Capital, LLC

Kontakt: Jonathan Cutler

JCUTLER MEDIA GROUP

JC@jcutlermedia.com

Zdroj: ČTK/Protext

Stále ještě mladý a (snad i) krásný psavec píšící na svém blogu Krcmic.cz. Pracoval pro společnosti T-Mobile, SaveMax, Telefonica O2, Brunswick Estates, Accenture, euroAWK a Socialbakers. Založil portál Pravdu.cz. V současnosti vlastní tento web. A pracuje na tom, aby z Objevit.cz udělal další uznávaný a navštěvovaný portál.

Komentáře

Nahoru