DAŇOVÁ EVIDENCE – knihy jejích součástí

Termín „daňová evidence“ je podle novely zákona o účetnictví, novým názvem pro dříve označované jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci již tedy neupravuje zákon o účetnictví, ale zákon o daních z příjmů. Tím je současně patrné, že daňová evidence není v pravém slova smyslu účetnictví.

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně z příjmů. Pro tuto potřebu obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku, o pohledávkách a závazcích, v podobě tří hlavních knih.

Deník příjmů a výdajů

 • Jedná se vlastně o nejdůležitější knihu daňové evidence, kterou musí každý poplatník vést.
 • Na rozdíl od bývalého jednoduchého účetnictví není třeba rozlišovat příjmy a výdaje hotovostní a bezhotovostní ani průběžné zůstatky v pokladně a v bance. Tyto údaje již poplatník ani nemusí vyplňovat do daňového přiznání. Většina poplatníků si však tuto evidenci vede a to pro svůj přehled a kontrolu.
 • V deníku však naopak musí poplatník rozlišovat příjmy a výdaje, které ovlivňují či neovlivňují základ daně a ty doložit příslušným daňovým dokladem.
 • Zápisy v deníku musí být vedeny v čase a všechny zápisy i doklady řádně očíslovány.

Business woman hand with Financial charts and laptop on the ta

Kniha pohledávek a závazků

 • Při evidenci pohledávek a závazků se jednotlivé položky číslují, eviduje se u nich datum vystavení nebo přijetí, částka, splatnost, datum zaplacení včetně dokladu odkazující na zaplacení pokladnou či bankou.
 • Knihu pohledávek a závazků může poplatník vést za celou svou osobu nebo rozdělenou na jednotlivé subjekty, se kterými spolupracuje, nebo například podle vykonávané činnosti, pokud jich vykonává více.

Inventurní knihy majetku

 • Podle platného zákona o daních z příjmů musí podnikatel k poslednímu dni v roce, nebo při ukončení činnosti, zjistit skutečný stav majetku.
 • Mezi majetek poplatníka řadíme například zásoby v podobě zboží či materiálu, dlouhodobý hmotní majetek a již zmíněné pohledávky.
 • V inventurních knihách provede tzv. inventuru, kde zjistí skutečný stav a zaeviduje případné manka a škody, které následně promítne do daňové evidence.

Ostatní knihy

 • Daňová evidence zná, vedle tří základních uvedených knih, další speciální knihy, které se vedou v případě potřeby. Jedná se o knihu mezd a evidenci daně z přidané hodnoty.

Tým redaktorů magazínu Objevit.cz se skládá z poměrně mladých lidí, kteří psaní článků a pohybování se ve světě IT pokládají za svůj koníček, věnují se mu a tudíž mu i rozumí.

Komentáře

Nahoru