Tisková zpráva: ČD Cargo má nový provozně-obchodní informační systém (PROBIS)

ČD Cargo má nový provozně-obchodní informační systém (PROBIS)

Implementace nového provozně-obchodního informačního systému byla rozdělena do 14-ti samostatných projektů, které poskytují ucelenou informatickou podporu jak provozním, tak i obchodním procesům společnosti. Záměrem bylo vytvořit jednotný provozně-obchodní informační systém, jehož komponenty jsou vzájemně logicky a datově provázané.

PROBIS svým konceptem reagoval nejen na současné požadavky plynoucí z legislativy EU, ale i na interní potřeby ČD Cargo vyvolané snahou posílit své postavení na trhu nákladní vlakové dopravy jak v České republice, tak i v regionu střední Evropy.

Z pohledu naplnění požadavků legislativy EU byly v rámci jednotlivých projektů podniknuty potřebné kroky k naplnění daných funkčních oblastí definovaných v TSI TAF (Technické specifikace pro interoperabilitu subsystémů telematických aplikací v železniční nákladní dopravě).

Interně se pak jednalo o generační obměnu informačních systémů spojenou s technologickou standardizací, rozšířením stávajících funkcionalit a zvýšením kvality provozních a obchodních dat společnosti.

Implementace požadavků TSI-TAF do nových informačních systémů znamenala pro ČD Cargo, a.s. zásadní změnu nejen z pohledu zavedení nových technologických postupů, ale i z pohledu stávajících procesů, které nasazení systémů vyvolalo.

Vývoj těchto systémů je realizován s finanční podporou Operačního programu Doprava, prioritní osy 1 – „Modernizace železniční sítě TEN-T“, podprogramu 2 – „Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu a rozvoj telematických systémů.“ Projekt PROBIS byl zahájen v listopadu 2011. Termín dokončení realizace projektu je říjen 2013. Administrativně pak bude PROBIS ukončen na konci roku 2013.

priloha

Kontakt:

ČD Cargo, a. s.

e-mail: siler@cdcargo.cz

Zdroj: ČTK/Protext

Komentáře

Nahoru