Brief

Stručně, jasně, výstižně. Brief je soubor přesných informací, které pomohou tvůrcům kampaně, aby dosáhli požadovaných cílů. Jak už bylo psáno v první větě, brief by měl být maximálně stručný, jasný a výstižný.

Brief sepíše klient (zadavatel reklamní kampaně). Jedná se o podrobné sdělení toho, jakou má představu o vedení komunikace.

Dobře napsaný brief šetří čas a prostředky zadavatelovi, ale také agentuře, která má za úkol zpracovat cílenou komunikaci. Stejně tak značně omezuje riziko, že se práce na kampani bude vyvíjet nesprávným směrem.

Základní prvky, které by měl správně napsaný brief obsahovat:

  • Stručný popis produktu / služby.
  • Záměr / cíl plánované kampaně.
  • Rozpočet.
  • Cílovou skupinu.
  • Načasování kampaně.
  • Prostřednictvím jakých médií má být vedena kampaň.
  • Preferované formáty pro reklamní sdělení.

Zmíněné prvky jsou pouze základem briefu. Samozřejmostí jsou byrokratické záležitosti, bez kterých se však brief neobejde: projekt a jeho řízení, kontaktní údaje apod. Ale ani tím to výčet nekončí. Další prvky jsou více individuální podle potřeb konkrétního projektu.

Při psaní briefu mějte na paměti, že platí jednoduchá rovnice. Čím přesnější je brief, tím efektivnější je výsledek.

Dbejte na to, aby byl precizně definovaný cíl. Když splníte tuto podmínku, budete moct následně zkontrolovat úspěšnost komunikace.

Každý klientský brief by se měl řídit třemi principy:

  • Psaný projev je promyšlenější, jasnější a přesnější. Navíc se můžete odvolat na materiály, které fyzicky existují. Z toho plyne, že brief by měl mít vždy psanou podobu.
  • Brief by měl obsahovat jasné a úderné zadání. Dlouhý a podrobný brief nemusí být tím nejlepším řešením. Lepší je nastínit svou ideu stručně a ponechat prostor pro strategické myšlení a kreativní nápady.
  • Vyvarujte se záplavě neutříděných informací a nejasných cílů. Konkrétně cíle musí být jasně definované (zvýšit povědomí o značce o 20 % atd.).

Závěrem bychom měli ještě zmínit, že správná výslovnost je [BRÍF]. 

Komentáře

Nahoru